Tuesday, 24 January 2017

MSO General Conference-ah MZP aiaw-in
- H.Zate
Hmar Run


Mizo Zirlai Pawl, Gen.Hqrs, Office Bearer pahni, Pu B Vanlaltana, Vice Prez le Pu Joseph K Zohmingliana, AGS le Extended OB, Pu Dochhuanawma, hai leh Mara Students' Organisation , General Conference, Phura khuo, Siaha District, Mizoram a 22-24 November 2016 a neiah MZP chu fiel a ni leiin MZP aiawin kan va thang a.
Mara Unauhai an felin an bau a zang a, An nunghakhai an hmel hmu a lo inhawi bawk inhawi kan ti khawp el. 'Mat le Riel ang ei inthe ding  ka ngai ngam nawh' tia mi cheltu dam um hai sien chu kan reng khan kan cham sawng el awm ie!!
November 21, 2016 thawtanni tuk dar 10 in Aizawl a inthawk Pu Vala Thangtu, President, Mizoram Bawm Students' Association, thangsain kan suok a. Pu Vala Thangtu in Lawngtlai ah mi tum sanin, Siaha khawpuiah MSO Gen.Hqrs thuoitu haiin mi lo nghakin Lakhers Hotelah an mi lo nghak a. Chu chun kan riek a. 22 November 2016, zingkar dar 10 vel chun MSO a kan ruolhai leh Phura panin kan fe nawk a. Zantieng inthim hmui hmuiin Phura kan tlung a. A dei kher el!

Mara Students' Organisation, General Conference sim ve theia ka um kha ka lawm khawp el a. Thil tam tak ka inchuk a niin ka hriet. MSO Conference a ding chun inchuklai tam tak an fekhawm a, inchuk zo ni lovin inchuklai ngei an nih! High School le Higher Secondary inchuklai an tam tak a, College kai khawm an tam khawp el. High School le HS School a hai MSO Branch an indin a, chu branch hai chu inkhawmpuiah khan an hung ve vawng a nih. Palai 2,500 chuong fekhawmna MSO Inkhawmpui kha inchuklai haiin an ni thaw/hlaw suok ngeia Lirthei hmanga an fena a ni leiin a ropui naw thei nawh! MZP Palai lawm lawm chu Mahindra XYLO ah kan chuong a, MSO a inthawk, Abie Notlia, John le Rebecca haiin an min rawi bawk a. LPK Truck chung khu vut vut a chuong puma Inchuklai Pawl Inkhawmpui sim dinga inchuklai fehai hmel hei hmu chun lunginsietna khelah lawmna a um naw thei nawh! Lirthei cheng 20,000 chuonga an hmangna sum po po an ni thawsuok a ni thu hei hriet lem khan chu a hmeltha hai chu hril lo, an vuna an sam rawng luong deuhai khawm kha hei fawp ngawi chak an um el a nih!

Phura, khuo hi Siaha District (Saiha ti a ni hlak) a um a ni a. MSO Conference hi an dawl zo hle a nih. Siaha District hi Mara hai bubitna a ni a, Mara Autonomous District Council khawm an nei a, Siaha khawpui hi MADC hmunpui a nih. Unau Mara-hai hin an tawng an la hmang a, an tawng an la sukvul hle a. An Inkhawmpuiah khawm hin an tawng naw an hmang um sun chu MZP aiaw-a fehai inhmelhriettirna le thuhril dinga an fiel tum khan niin ka hriet!

An khuotlang nun a mawi a, fak le dawnah an intodelin an taima a. A thlawna hmu nek chun maniin thaw ngei chu an dit dan a ni a. Kha inkhawmpui a palaihai khawm khan chu chu an fepui hrim a nih.

Kha Inkhawmpui ka fe thei kha ka lawm hle a. 'Samaw' tia 'Chibai' an mi bukna chu, thlakhla takin, 'Maphasy' tia 'Mangtha' in Simtuipui ral kan hung kai san tah a nih!

23 January 2017 | Thingdawl

No comments:

Post a Comment