Tuesday, 19 September 2017

FLOWER GIRL


Model :  Maria Khawzawl
Ziektu: H.Zate, Hmar RûnNgaituo em em nei lova an vak rawlai lai chun nikhat chu lampuia nunghak parte zawr hi a hmu a. A hmel, a piengzie , a iengkim el chu a mawi hlie hlie el a nih. a en a, a thlira, a thlir nghawk nawh. A tawpa chun insit le inphalam tak pumin a kekawr mawng inek bun pum chun a Par zawr chu inchaw pek dingin a pan ta a.
Nunghak hmeltha em em kawl a hei tlung chun siemtu hi a nunrawng a ti naw thei nawh. A kawl a hei tlung chie chun car a hung ngir a , chu le inruol chun hmelthanu chun 'Pu, lunginsiettakinpar hi min chaw pek ve la' a lo tia. Cara inthawk tumpa chun hreawm khawmin a'nlang nawh. Charlie chun khawm hei en ka tih ti le en pek a inruol a. A inchawkpek ta a. A man a pek a, maksan a tum char car chu a hung inri nawk a, 'Pu , pawisa kir i laknaw a' a tia, car chu a tlan ta a. Chu taka inthawk chun Charlie chun nunghak Hmeltha em em chu mitdel a nih ti a hriet ta a. A kawla a um khawm chu hre awm khawmin a inlang nawh. A tui indaw damin a the khum vel mai mai/ mei mei.
Chu ni a inthawk chun a lungril po po chu chu Flower Girl chun a hluo zo ta a. Zanmu tuorem intak a ni a, Flower Girl ngaituo chun a lungril a hmang zo ta a. Charlie chun ruol hausa deu a nei a, ni khat chu a ruolpa pawisa hniin Flower Girl par zawr chu a inchawk pek vawng a, iengkhaw hril set sawt lovin a ruolpa car chun an in chen a va'n thla a. Zana chun Flower Girl suna a thil tawng chu lawm em emin a pi a hril a. Hmangaina hi chu a lo mak thei ngei el, a fak ding hman a hlaw suok zo naw laiin Flower Girl ta ding hlaw suok sa a tum ve ta tlat el bawk si. Chuongchun, inhlawna remchang a hmu a, sin tawp sin tha hril thei a ni nawh. An khawpui Kawtthler lien tak el sukfai sin chu a thaw ta a. A hlawsuok chun Flower Girl fak ding le thil dang dang inchawpekin an inah a va fe a. Flower Girl chun a lo lawm em em a, inngaina em em chun an inpawl a, sienkhawm, rethei hin chu fel hi a'ntak a nih, a mamaw tam tak inchawkpekna ding a nei si nawh. Dawkana lekha um a hei en chun mak a tiin a lungril a tawk ngei el. Chu lekha chun a nuomnaw tak rukruk thaw dingin a nawr liem ta a. 'lungngai naw rawh, in in hluo man chu pe ka tih' tiin a maksan ta a.
Flower Girl hai ina a umsawt leia a lo inhnu leiin a sin nei ve sun a chan nawk. Inhnek a hlaw a tum leh a hlawsam nawk. A ruolpa a hrietsuok. A va fe a, a lo lawm khawp el a. Pawisa chu a lo pek ngei a, sienkhawm, inru hmangin a ruolpain an rawk a police a ko a ti leh ama man an tum lem el ta a. A ruolpa hlak a a'n rui naw chun mil der lo. A vangduoia siemin rukrupain a ruolpa lua an vuok lei khan a har ta bawk si 'hi pa hi ka hriet ngai nawh' a ti el ta bawk. A beidawng thaw ngaina hre lo chun tlansuok dan ngaituoin pawisa chu lain a tlansuok thei hram a. Inhmaw Deu a Flower Girl hai in panin pawisa chu a va pek a. 'hi in in hluona man ding, hi hi i mit atna man ding' tiin a suoksan ta a. Chulaitak chun Flower Girl chun 'Hung kir nawk i ti maw?' a ti a, charlie chun sawtnawte sung chau a fe hmang ding thu a hril a, a suok ta a.
Chun, police in an man ta a. Kum khat vang a intang hnung chun a suok ve thei hram a. Flower Girl khawm a mit a lo var ta a, a ma thangpui kha a zawnv rawp hlak a, hmu ding a um si nawh. Kekawr inek hrap chun beiseina bo zet hin a lawn hnak hnak a. Chulai tak chun Flower Girl chu parte dawr siem a lo um chu a hmu thut a, ava pan a, a en vung vung a, sienkhawm, Flower Girl chun a hriet thei si nawh. Par le pawisa a dit a ni ringin charlie chu pek a lo tum a, sienkhawm a lak nuom nawh. A hei fe kieng met a, Flower Girl chun koin par chu a pek a, pawisa pek nawk tuma a kut a hei bana a hei chel chun thil po po chu a danglam ta a. Flower Girl bienga mitthli hung luongin 'Nang hi i nih, nang ngei hih.' tiin a tap el ta a. Ama hmangai em emtu a hmu chu a lawm em em a, ama leia rinum tinreng a tuor zie a hmua a hei hriet chun tap naw thei a ni mawl nawh. A kuo ngawi ngawi a.
Chuongchun, charlie chaplin film chu a tawp ta a.
6 August 2015 | Silchar

No comments:

Post a Comment