Sunday, 11 February 2018

THISEN A INZAWM


Ziektu: H.Zate, Hmar Rûn
- www.hzate.in

Kum 2018 January ni 31 zan thla var chu kum tina tlung ngai naw a ni leiin a hre taphawt chun an lawm a, an tung a, an ngaisak hle. Kawla thla (thlapa) a suok hun ding chenin an ngaiven a, a suok hnung khawmin a um dan khawm an la suizui rawp. Chunghai laiah chun kei khawm ka ṭhang ve a, ngaihlut san ding nei em em chuong lovin ka lo ngaiven ve kar a! Thla var hrim hrim hi a mawiin a hlu a,  khawpuiah a lo hlu bek naw khawma tlangram le Thingtlang khuo-ah chu a tluka hlu a um chuong naw a, a  hlutna hi hrilfie phâk ruol a ni nawh. Zan thla var hnuoiah tlangval ruolin chawr sawngah Perkhuong perin hla an hei sak dap dap a. 'A mawi ngei chunga sawrthla....' tiin thla var lawmin hlim takin nun khuo an chên hlak.

Hi thla var a ngaiventu le a ngaihlutu ta dinga a hlu(t) ang bawk hin Inunauna khawm hi  ngaiventu le ngaisaktu ta ding chun ngaiven khawp a tling a, suizui a, belchieng rawp khawp a ni hrim a nih.
Hnam hran hran umin chi hran hran ei um a, chuong laiah chun ṭhenkhat chun an hnam maksanin sa phunin hnam dang sa an pawm a, sa an phunna hnamah an inzel a, an inpek hlak. Chuong chun, a hmaa unau le sungkuo ni naw kha sungkhat an hung ni a, inrem naw khawm an inrem hiel ta hlak. Hmar ni ngai der naw kha Hmar a hung nia, Thado ni ngau naw khawm Thado a hung ni hlak!

Khawsak tieng khin thaw dan  le ching dan dangdai deu deu hi an nei ve a. Eini laia 'Zawl' a ei inman hlak ang deu hin 'unau' in an inman hlak. An banah at ve vein, thisen a suok a, an ban chu an suktuo a, an thisen khawm intawk vawngin, chuong chun, chuong anga an thaw ni a inthawk chun unau ah an inpawm a, iengkimah a sie a ṭha ah inlawm a intuorpui intuoin an inṭan tlat hlak. A san chu, thisena unau an ni ta tlat leiin.

Inunauna hi a pawimaw a, unau nei naw hai khawmin unau zawngin dan hran hran zawmin 'pahnam - laibung' dam an inzawng hlak. Pahnam khat an tlawm pha sietni ṭhatnia inlawm dingin pahnam dang dang leh pahnam laibung an insiem hlak!

Hnam hi inunauna niin hnam khat chu ei inunau dan  le inngaisak dan khawm a dang bik awm ie. Hnam khat ei nina chu thisen hi a ni a.
Ṭhenkhatin, 'ṭawng hi hnam a nih' tiin ṭawng thiem naw chu hnam a mi ni naw ang vang vangin an hril hlak.
Sienkhawm, Hnam hi thisena bet a ni a. Thisena unau ei ni lem. Tu khawmin a hnam ṭawng thiemin thiem naw sienkhawm hnam a nina a bo chuong nawh. Thado pain Hmar ṭawng a thiem vieu leiin Hmar a ni thei chuong naw angin Hmar pa khawm Hmar ṭawng thiem naw sienkhawm Hmar a nina a bo chuong nawh. Sienkhawm, chu lai zingin ṭawng hi hnam keikhawmtu a ni tlat leiin mani hnam ṭawng thiem tluka ṭha a um naw a, mani hnam ṭawng thiem ngei hi a thei chun a ṭha tak a nih.

Hmun hran hran, a bikin Mizoram a  Champhai le Mamit district ah hin Hmar an nizie hre a, an hnam hming a kau peng chin tak chen hre a, Hmar ṭawng ruok chu hmang thei ta lo an tam khawp el. Tripura a Jampui - Sakhan tlangdungah khawm Hmar hnam inhre em em, a ṭawng ruok chu hmang ta lo an um nuk el. Chuonghai chun an hnam chu Hmar a nih ti an hriet a, an pawm a, sienkhawm, ṭawng an hriet ta nawh.
Chuonghai ta ding chun, Hnam hi ṭawng a inthawka ei inkhi sung chu an ta dingin hnamah hin chan ding a um hmel nawh. Sienkhawm, Hnam hi thisen a ni a, thisena inzawm ei ni a,  thisen leia inunau ei nih ti hi ei pawm pha chun Hmar hnam hi dam tlang a tih.

Hmar ṭawng thiem le hmang thei chau ei ngai Hmar a, ei suksungkhat vieu a, Hmar ṭawng thiem naw chu mikhuol mela ei mel sung chu Hmar ṭawng hre po lawmin innui ver ver an ta, sienkhawm, Hmar a inngai, inti-Hmar em em hai a ṭawng an thiem naw leiin an lungril na a ta, An unau hai lai mikhuolah inngaiin inhnai nekin inhlat tiu tiu ei ta hi hnam hi dam ngai naw nih.

Vawi khat chu Hmar a ni thu mi hrilin Hmar ṭawng inchuk a nuom leiin Hmar ṭawng hmangna WhatsApp groupah um a mi hni a. A hei um ta a, Lusei ṭawng a hung hmang zau pha, Ar chalin 'Ka cho tawk ka hmu tah' ti ni awm takin a hman hmanin  'Hmar nisi Hmar ṭawng khawm thiem lo' tiin an chuk hrawn a.  Ka kuomah a nuor a, nuor ngawiin chu group chu a suoksan ta a.
Mi hi an ngirhmun enin ṭawng thiem awm le thiem chi a ni le ni naw en hmasak a ṭulin ka hriet a. Kum 2003 buoi lai vela Mizoram lut an ni a, Hmar ṭawng an hmang thei naw a ni chun chuk hrawn chur chur khawm a awm a. Annaw leh, Aizawlah thla khat vel puon khawng inchukin a um a Hmar ṭawng a hmang thei naw a ni chun a hawn a chuk hrawn khawm a awm a. Sienkhawm, Hmar hnam thlangtla laia ṭhang ve lo, Mizorama Lal inlal lai khawma Sailo Lal hnuoia khawnbawl dam, Sadawt le bawlpu dam lo ni ta chinhai thlahai dam kha chu Hmar ṭawng thiem dinga va beisei chi an ni kher nawh. Chu nek hmanin inchuktir a, Hmar hnam peng nisi hmar a inngai naw hai khawm Hmar an ni zie inhriettir lem hi ei tum fan ding a ni lem!  Tiena tlanga inthawka Tripuraa um a hnam inchekpawl laia khawsa ta hnung dam Hmar ṭawng an thiem naw leia lo hnuolsuot a lo ngaisak naw ngawt chi an ni nawh.  Myanmar a pieng le seilien, a upat hnunga Indiaa hung lut dam Hmar ṭawng innal zara hmang dinga ei beisei ringawt dam a lo ni chun a'nfu chie naw a. Hmar ṭawng a thiem naw leia ei en hran ringawt a ni chun Hmar hi inṭhang tieng nekin chin tieng pan lem rawi a tih!
Sienkhawm, ei ṭawng hi ngainep a theinghil a hmang naw ding tina a ni chuong nawh a.  Hnam anga ei um a, ei ngir sung chu ei ṭawng hi a hluin, hnam ei nizie suklangtu a ni a,  Ngaipawimaw a, vawng hring zing lem ding a nih. Hnam anga mi khaikhawmtu chu ei ṭawng hi a ni si a!

Ka pain, "Hmar ṭawng hi in thiem naw chun in unauhai lai la mikhuol rawi in tih!" tia mi kawk puma a mi lo hmangpui hlak kha a hlu ka ti a. Tuchen hin Mikhuol anga mel hrek hrek chu ka la tuok chie naw a ni hmel!!

Siemfawm le mihriem dana unau-a inman fawm hai hman inzawmna inthuk taka inzawm a, a sie a ṭha ah intuorpui a , annm inlawm za thei  chun, eini Hmar nau, thisena inzawm seng seng lem chu ṭawng le Ramri hin mi dang naw sien, ei inkara State le International Boundary hi ei lakah chu hnephnawl ang chau ni lem mawl raw seh!

07 February 2018 | ThingdawlNo comments:

Post a Comment