Tuesday, 1 May 2018

H.S.A CHOIR

Ziektu:- H. Zate,
www.hzate.in


A hming hrim hrim khawm hi a mawi! Lungril a tawk ngawi ngawi el a nih . HSA Choir indin nuomna hmathlir neitu hi inpak a um tak zet.
HSA Choir chu a ngir tah ngei a. Mipui tam tak chun a bo/re nawk el ringin an thlir thup a. Kei ngei khawm hin ieng te uol an tlung ka lo beisei ngam nawh! A san chu; sum a tlawm a, tha le zung a pawimaw a, mihriem, mi thiem el khelah hmun le hun, taimakna le tumruna a pawimaw. Sienkhawm, beisei si, beiseina suk-insang ngam tak tak lova ka lo thlir lai le, an album siem thu ka lo hriet a, nghakhla si, nghak thlawn inlau tak si a ka um lai chun HSA Choir album, album namei lo tak; an rawl chau ngaithlak ka lo beisei laiin an hmel innui sang leh hmu thei ngeiin an la hung siem tak ang deu deu va. A ropui narawh ie.

An hla chu WhatsApp group a inthawk ka dawng a, an rawl khat a la nih. sienkhawm, chu po khawm chu ngainuomum a ni tah. Aizawlah Office hran hran dawr dingin ka ruolhai leh kan fe a, MZP Pisapui (MZP Gen.Hqrs Office) ah kan lut a. chu takah chuan Youtube a inthawk kan en a, ka ruolhai, Hmar tawng thiem naw hai khawmin nal an tiin mawi an ti hle.

Hieng anga Music Video mawi em em siem ding hin an tawngtai ringawt nawh a, ringna ringawtah innghat lovin, an tawngtaina le ringna chu thilthawin a zui ti chu mi hlimhai khawmin an pawm ve tho ka ring. Sahrang nambar a tlung tah tia khek khek hai khawm hin tuta mi ruok hi chu Sahrang nambar ni lovin HSA Choir album a ni zie an hriet ka ring chutie! Zan iengzat am hla an inchuk a, Zan iengzat am rinum ti ngawi ngawiin hla an sak ti hi chu hril chakum vieu sienkhawm, ringna tlawm, "Ka ring nawh." ti nuom pawl ei tam leiin hril naw el ka ta. Tlangval kha zat umna ah khan ngai dan dang dang um ata, Nuhmei kha zat umna ah khan "A hmel siet siet leh," "Kei chu ka hmu pei hlawh nawh." ti dam, "A dress mawl hi a nih," ti dam hi a tam ring a um. Sienkhawm, chuong ang harsatna tam tak karah chun HSA Choir Album mawi em em el, tui let hnunga la um ngai lo chu harsatna tam tak pal thlengin an hung sawpsuok a nih. (Tui let hmain an lo thaw tah ka tina khawm a ni chuong nawh.!!)

Hi Album puitlingna dinga nenetui petuhai, a puitlingna dinga bu lo rawt pektuhai, tlang bu an nei naw laia tlang bufai lo petuhai, a tluk suol chang a lo dawmtuhai, a ek sawp a ngai changa lo sawppektuhai mawl hi inpak an um. Hi album hi hienghai bo hin chu vawi ang el a nih awm si a! A tak hmu ding um si lovin a thu ve em em ringawt el ding a nih.
Membar-hai mawl hi inpak an um nawkin ka hriet. An hmel hlak a tha. Pasalhai khawm hi mi anga far hau chu ni inla "bat khawmin lo thuoi el rawh!" tia farhai hei pek el chakum vawng an nih. An Nuhmeihai hlak hi aw!! Hril tam da el ka tih. 'Nei ve naw chil put a na' an ti hi an hmel ka hmu hin ka hriet suok !!

Hi album puitlingna dinga thuoitu tam tak-hai inpekna ka hmu naw lei ni lovin hril suol inlau a um leiin hril naw lem ka tih ie.
Mizoram tienga an uor angin hi HSA Choir hai khawm hi ei hnam Program ah thang dinga fiel hi uor ve inla, mi pakhat ei fiel ngawi a, Cheng 30,000 dam thesuok nek chun HSA Choir fiel a Cheng 40,000 khawm thesuok ngai sien a manhla lem ka ring. Nunghak le tlangval an hmel a tha a, Ei nunghak le tlangval hai an mit a tlai ve ve ding tina a ni chuh.

Pu George le a team-hai tluong takin fe mawl rawhai seh.
A tawp taka ding chun HSA Choir an ropui ie!```
- H. Zate

H.S.A CHOIR - Hmar Puonzar


ARE ARE LANU - HMAR ARSI MedlyHmar Martyrs Day 

No comments:

Post a Comment